ГЕОЛОГИЈА

Шар Планина се наоѓа во крајниот северозападен дел на Република Македонија и претставува една од највисоките планини, а според површина и една од најголемите планини на Балканот.

Геолошки состав:

Според геолошкиот состав (како и според општите географски карактеристики) Шар Планина може да се подели на три целини кои не се униформни:

 

top