ХИДРОЛОГИЈА

Водното богатство на Шар Планина го сочинуваат голем број извори, стрмни планински водотеци и повеќе глацијални езера.

Специфични карактеристики на позначајните езера:

  • Боговинското Езеро се наоѓа меѓу Бориславец и Мала Смрека и е најголемо Езеро на Шар Планина. Езерото е длабоко 4-5 m. Во ова езеро се влива Боговинска Река, а потоа низ еден протек таа пак се излива. Во близина на езерото има и неколку водопади. Неговиот животен век многу брзо одминува поради постојаното наталожување на органски материи од бачилото кое се наожа во негова близина. Во почетниот дел на езерото се наоѓа еден од најголемите високопланински блатни екосистеми во Македонија.
  • Црното Езеро е подлабоко и од Боговинското Езеро. Тоа е едно од најубавите езера на Шар Планина. Како резултат на некогашното долгогодишно присуство на бачило на северната страна, дел од северниот брег е обраснат со блатна вегетација.
  • Деделбешкото Езеро заедно со Лерското Езеро се последните езера на јужниот дел на шарпланинското било. Тие претставуваат последен сукцесиски статиум на трансформацијата на глацијалите езера во блатен екосистем. Обраснати се со висока острица -  цел метар над водата.
  • Покрај глацијалните езера, на Шар Планина се наоѓаат и поголем број бари од кои попознати се двете челепински бари (2.315 м.н.в.), рудочките бари (2.170 м.н.в.), фудански бари (2.100-2.150 м.н.в.) и врачанските бари (1.975 м.н.в.).

     

    top