FLORA

Flora në Malin e Sharrit është shumë e pasur dhe sipas të dhënave momentale ajo numëron mbi 2 000 lloje bimësh vackulare që është më shumë se gjysma e të gjithë Maqedonisë.

Mali i Sharrit është një nga qendrat më të rëndësishme ballkanike dhe europiane i endemizmave më cilësor ku përfshihen lloje relike, endemorelike dhe endemike. Në Malin e Sharrit gjenden rreth 200 bimë takonike endemike dhe subendemike (lloje, nënlloje dhe varietete).
Orofite stenoendemike (lloje malore). Këto lloje janë moshë terciere, më rrallë glaciale. Lloje të tilla kërkojnë një mbrojte speciale: Silene schmuckeri, Dianthus scardicus, Bornmullera dieckii (nuk gjenden në territorin maqedonas), Draba korabensis, Sedum flexuosum, Potentilla doerfleri, Crocus scardicus dhe Oxytropis korabensis.

Orofitet terciere (lloje malore me vjetërsi tercere). Ajo më shpesh janë llojet stenoendemike dhe subendemike: Pinus peuce, Pinus heldreichii, Silene waldsteinii, Silene lerchenfeldiana, Silene asterias, Ptilotrichum rupestre, Shievereckia doerfleri, Iberis sempervirens, Hesperis dinarica, Saxifraga glabella, Potentilla montenegrina, Anthyllis aurea, Acer heldreichii, Rhamnus pumila, Viola grisebachiana, Heacleum orphanidis, Soldanella dimoniei, Veronica satureioides, Tozzia alpia, Ramonda serbica i R. nathaliae, Narthecium scardicum, Lilium albanicum, Gymnadenia friëaldskyana, Rhododendron ferrugineum dhe Linaria alpina.

Llojet akullnajore me përhapje arkto-alpike (lloje nga koha e akullt). Ajo janë lloje shumë të rralla në gadishullin ballkanik: Selaginella selaginoides, Diphasium alpinium, Cryptogramma crispa, Salix herbacea, Salix reticulata, Rumex nivalis, Silene ruperstris, Rhodiola rosea, Saxifraga bryoides, Saxifraga androsacea, Geum reptans, Epilobium anagallidifolium, Loiseleuria procumbens, Veronica alpina, Veronica aphylla, Pedicularis oederi, Erigeron uniflorus, Saussurea alpina, Carex foetida.Acer heldreichii / Linaria alpina / Narthecium scardicum
Potentilla doerfleri / Rhododendron ferugineum / Veronica aphyla

top